Mức độ 3  Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Ký hiệu thủ tục: 2.001673
Lượt xem: 466
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN-PTNT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

  Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến (nếu có áp dụng).

 • Trực tuyến
 • 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

  Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến (nếu có áp dụng).

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

  Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến (nếu có áp dụng).

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo Mẫu số 05/BVTV Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT


 • Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu có giá trị cho toàn bộ lô hàng ghi trong giấy phép và hiệu lực được ghi trong giấy phép theo từng mặt hàng nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày cấp.Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 05/2017/QH14 Số: 05/2017/QH14

 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP Số: 69/2018/NĐ-CP

 • Luật 41/2013/QH13 Số: 41/2013/QH13

 • Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT Số: 30/2014/TT-BNNPTNT

 • Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT Số: 43/2018/TT-BNNPTNT

 • Bước 1: Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Cục Bảo vệ thực vật.

 • Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định hoặc cần bổ sung tài liệu giải trình, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Cục Bảo vệ thực vật thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

 • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo Mẫu số 05/BVTV Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT. Trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân (chỉ nộp khi nhập khẩu lần đầu)   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao Hợp đồng thương mại;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo Mẫu số 04/BVTV Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT; mau 4.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo Mẫu số 04/BVTV Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT; Tải về

- Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam phải được phân tích nguy cơ dịch hại. - Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương của Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại trên cơ sở thông tin do cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu cung cấp và các nguồn thông tin hiện có khác. - Căn cứ kết quả phân tích nguy cơ dịch hại, cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương của Việt Nam cho phép nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu và tổ chức, cá nhân có liên quan biết.