Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Cục Trồng trọt 23 6 0 474 485 71 0 85.2 % 0.2 % 14.6 %
Cục Lâm nghiệp 10 10 0 471 226 0 3 100 % 0 % 0 %
Cục Thủy sản 3 17 0 43 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thú y 2 50 0 13 12 2 0 66.7 % 16.7 % 16.6 %
Cục Bảo vệ thực vật 21 24 0 3 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Cục Chăn nuôi 21 3 0 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường 32 1 0 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thủy Lợi 0 7 2 0 2 1 0 50 % 0 % 50 %
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường 8 9 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai 7 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Quản lý Xây dựng Công trình 4 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thủy sản test 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Kiểm lâm 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 474
Giải quyết: 485
Trễ hạn: 71
Trước hạn: 85.2%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 14.6%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 471
Giải quyết: 226
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 17
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 43
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 50
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 13
Giải quyết: 12
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 66.7%
Đúng hạn: 16.7%
Trễ hạn: 16.6%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 50%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%