Mức độ 3  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

Ký hiệu thủ tục: 1.002947
Lượt xem: 917
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN-PTNT
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 06 tháng kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

  Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến.

 • Trực tuyến
 • 06 tháng kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

  Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 06 tháng kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

  Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (Có giá trị trong thời hạn 05 năm)
Phí

Không

Lệ phí

Lệ phí : Theo Thông tư 223/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2012 (Quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật)

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT Số: 21/2015/TT-BNNPTNT

 • Luật 41/2013/QH13 Số: 41/2013/QH13

 • Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp Số: 33/2021/TT-BTC

 • - Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật.

 • - Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc. Hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 • - Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). + Cục Bảo vệ thực vật tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa thuốc bảo vệ thực vật vào Danh mục; cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trong thời hạn 06 tháng. + Hồ sơ chưa đáp ứng được quy định, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. + Trường hợp không cấp, Cục Bảo vệ thực vật trả lời cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Bản chính kết quả khảo nghiệm hiệu lực sinh học, kết quả khảo nghiệm xác định thời gian cách ly và báo cáo tổng hợp kết quả khảo nghiệm (theo mẫu quy định tại Phụ lục VI, Phụ lục VII và Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). Phụ lục VI.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản chính kết quả khảo nghiệm hiệu lực sinh học, kết quả khảo nghiệm xác định thời gian cách ly và báo cáo tổng hợp kết quả khảo nghiệm (theo mẫu quy định tại Phụ lục VI, Phụ lục VII và Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). phu luc VII.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản chính kết quả khảo nghiệm hiệu lực sinh học, kết quả khảo nghiệm xác định thời gian cách ly và báo cáo tổng hợp kết quả khảo nghiệm (theo mẫu quy định tại Phụ lục VI, Phụ lục VII và Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). Phu luc IX.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao chụp Giấy phép khảo nghiệm đã được cấp. Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Mẫu nhãn thuốc. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). Phụ lục II.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng hồ sơ: 01 bản giấy và 01 bản điện tử định dạng word hoặc excel hoặc power point đối với mẫu nhãn. Bản chính: 0
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). Tải về