Mức độ 3  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm

Ký hiệu thủ tục: 1.003728
Lượt xem: 381
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cục Thú y - Bộ NN-PTNT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thú y
Cách thức thực hiện

05 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch

05 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch

05 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy chứng nhận kiểm dịchPhí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật Thú y Số: Luật 79/2015/QH13

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp Số: 44/2018/TT-BTC

 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y Số: 285/2016/TT-BTC

 • Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Số: 26/2016/TT-BNNPTNT

 • - Bước 1: Trước khi xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản, chủ hàng có nhu cầu kiểm dịch gửi 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan Thú y vùng hoặc Chi cục Kiểm dịch động vật vùng trực thuộc Cục Thú y hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh được Cục Thú y ủy quyền

 • - Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa hợp lệ thì đề nghị chủ hàng hoàn thiện hồ sơ theo quy định3. Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện kiểm dịch như sau

 • - Kiểm tra số lượng, chủng loại, bao gói động vật, sản phẩm động vật thủy sản;

 • - Kiểm tra lâm sàng đối với động vật thủy sản; kiểm tra cảm quan, điều kiện bảo quản, thực trạng hàng hóa đối với sản phẩm động vật thủy sản;

 • - Lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm các chỉ tiêu theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc của chủ hàng (nếu có), trừ các chỉ tiêu bệnh đã được công nhận an toàn dịch đối với cơ sở nuôi nơi xuất xứ của động vật thủy sản;

 • - Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm dịch, Cục Thú y cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường hợp kéo dài hơn 05 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch phải thông báo, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Trường hợp chủ hàng hoặc nước nhập khẩu không yêu cầu kiểm dịch: Chủ hàng phải thực hiện kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản sao Giấy phép xuất khẩu thủy sản của Tổng cục Thủy sản có xác nhận của doanh nghiệp (đối với các loài thủy sản xuất khẩu phải đề nghị cấp phép theo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Yêu cầu vệ sinh thú y của nước nhập khẩu hoặc chủ hàng (nếu có);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn theo mẫu 03 TS Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT - Yêu cầu vệ sinh thú y của nước nhập khẩu hoặc chủ hàng (nếu có) 03 TS.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không có thông tin