Mức độ 3  Cấp giấy vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản

Ký hiệu thủ tục: 2.001515
Lượt xem: 386
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thú y
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Không quy định

   

 • Trực tuyến
 • Không quy định

   

 • Dịch vụ bưu chính
 • Không quy định

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy chứng nhận kiểm dịchPhí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Số: 26/2016/TT-BNNPTNT

 • Thú y Số: 79/2015/QH13

 • Chủ hàng gửi văn bản chấp thuận của Cục Thú y và các giấy tờ khác có liên quan đến Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản chấp thuận của Cục Thú y và các giấy tờ khác có liên quan   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không có thông tin