Mức độ 3  Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)

Ký hiệu thủ tục: 1.002992
Lượt xem: 336
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cục Thú y - Bộ NN-PTNT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thú y
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy chứng nhận GMPPhí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật Thú y Số: Luật 79/2015/QH13

 • Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y Số: 18/2018/TT-BNNPTNT

 • Quy định về quản lý thuốc thú y Số: 13/2016/TT-BNNPTNT

 • Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y Số: 35/2016/NĐ-CP

 • Bước 1: Tổ chức có Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký gửi hồ sơ đến Cục Thú y đề nghị cấp lại

 • Bước 2: Cục Thú y cấp lại Giấy chứng nhận GMP; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp lại GMP theo phụ lục XXXI Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNTP PHỤ LỤC XXXI.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không có thông tin