Mức độ 3  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)

Ký hiệu thủ tục: 1.002373
Lượt xem: 356
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cục Thú y - Bộ NN-PTNT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thú y
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Giấy chứng nhận/công văn trả lờiPhí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật Thú y Số: Luật 79/2015/QH13

 • Quy định về quản lý thuốc thú y Số: 13/2016/TT-BNNPTNT

 • Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y Số: 18/2018/TT-BNNPTNT

 • Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y Số: 35/2016/NĐ-CP

 • - Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y cho Cục Thú y;

 • - Bước 2: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận GMP, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXI ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT PHỤ LỤC XXXI.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không có thông tin