CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005305 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quản lý xây dựng công trình
2 01-XD Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Quản lý xây dựng công trình
3 02-XD THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Quản lý xây dựng công trình
4 03-XD Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công Quản lý xây dựng công trình