CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 23 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.000076 Công nhận đặc cách giống cây trồng biến đổi gen Trồng trọt
2 1.000120 Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng Trồng trọt
3 2.000039 Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng Trồng trọt
4 1.003324 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng giống cây trồng Trồng trọt
5 2.002338 Chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch Trồng trọt
6 1.003304 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng giống cây trồng Trồng trọt
7 1.003028 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm lĩnh vực trồng trọt Trồng trọt
8 1.003309 Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng giống cây trồng Trồng trọt
9 1.003004 Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm lĩnh vực trồng trọt Trồng trọt
10 1.002983 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm lĩnh vực trồng trọt Trồng trọt
11 2.000173 Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc Trồng trọt
12 2.002339 Chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch Trồng trọt
13 1.000596 Ghi nhận sửa đổi thông tin tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng Trồng trọt
14 1.000625 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định quyền đối với giống cây trồng Trồng trọt
15 1.000643 Cấp lại thẻ giám định viên quyền đối với giống cây Trồng trọt