CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.010062 Đăng ký bảo hộ giống cây trồng Trồng trọt
2 1.010063 Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng Trồng trọt
3 1.010064 Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng Trồng trọt
4 1.010066 Phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng. Trồng trọt
5 1.010065 Cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng Trồng trọt
6 1.007992 Tự công bố lưu hành giống cây trồng Trồng trọt