CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 21 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001400 Chỉ định tạm thời tổ chức đánh giá sự phù hợp Bảo vệ thực vật
2 1.000769 Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Bảo vệ thực vật
3 1.002018 Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Bảo vệ thực vật
4 2.001576 Công nhận tiến bộ kỹ thuật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
5 1.000746 Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Bảo vệ thực vật
6 1.003309 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bảo vệ thực vật
7 1.003304 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bảo vệ thực vật
8 1.003028 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bảo vệ thực vật
9 1.002983 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bảo vệ thực vật
10 1.003004 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bảo vệ thực vật
11 1.004524 Cấp lại Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật Bảo vệ thực vật
12 2.001730 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu Bảo vệ thực vật
13 1.007930 Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu Bảo vệ thực vật
14 1.003395 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu Bảo vệ thực vật
15 2.001062 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu Bảo vệ thực vật