CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 8 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004728 Cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi(trường hợp chưa đủ năm nước phát triển cho phép sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi) Khoa học, Công nghệ và Môi trường
2 1.004721 Thu hồi giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi Khoa học, Công nghệ và Môi trường
3 1.003904 Công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học Khoa học, Công nghệ và Môi trường
4 1.003480 Phê duyệt nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên Khuyến nông
5 1.008833 Đăng ký tiếp cận nguồn gen Khoa học, Công nghệ và Môi trường
6 1.008835 Cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen Khoa học, Công nghệ và Môi trường
7 1.008836 Cấp Quyết định cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập hoặc nghiên cứu, phân tích, đánh giá không vì mục đích thương mại Khoa học, Công nghệ và Môi trường
8 1.008837 Gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen Khoa học, Công nghệ và Môi trường