CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.000994 Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Khoa học
2 1.005331 Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ môi trường Môi trường
3 1.000925 Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ Khoa học
4 1.004730 Cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi (trường hợp được ít nhất 05 (năm) nước phát triển cho phép sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi) Khoa học, Công nghệ và Môi trường
5 2.001498 Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường Môi trường
6 1.003519 Phê duyệt dự án khuyến nông, thuyết minh dự án khuyến nông trung ương Khuyến nông
7 1.003496 Nghiệm thu kết quả hàng năm dự án khuyến nông trung ương Khuyến nông
8 1.000882 Điều chỉnh, đề tài KHCN, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Khoa học
9 1.000860 Đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ Khoa học