Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam
Số hồ sơ xử lý: 842
Đúng & trước hạn: 826
Trễ hạn 16
Trước hạn: 97.39%
Đúng hạn: 0.71%
Trễ hạn: 1.9%