CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 129 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
16 2.001038 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh Cục Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
17 2.001046 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu Cục Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
18 1.004579 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật Cục Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
19 2.001432 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp mất, sai sót, hư hỏng Cục Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
20 1.002560 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Cục Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
21 2.001323 Mức độ 3 Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật Cục Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
22 3.000104 Mức độ 3 Cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam Cục Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
23 1.002510 Mức độ 3 Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật Cục Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
24 2.001726 Mức độ 3 Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn thực vật xuất khẩu Cục Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
25 1.008121 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứ ng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Cục Chăn nuôi Chăn nuôi
26 1.008117 Mức độ 3 Nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phôi, giống gia súc Cục Chăn nuôi Chăn nuôi
27 3.000131 Mức độ 3 Thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu Cục Chăn nuôi Chăn nuôi
28 1.000994 Mức độ 3 Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Khoa học
29 1.000925 Mức độ 3 Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Khoa học
30 1.000882 Mức độ 3 Điều chỉnh, đề tài KHCN, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Khoa học