CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 129 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
61 1.003361 Mức độ 3 Cấp, cấp lại giấy phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp phải đánh giá rủi ro Cục Thủy sản Thủy sản
62 1.004678 Mức độ 3 Cấp, cấp lại giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (đối với khu vực biển ngoài 06 hải lý, khu vực biển giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu vực biển nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý) Cục Thủy sản Thủy sản
63 1.003755 Mức độ 3 Cấp, cấp lại thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá Cục Thủy sản Thủy sản
64 1.004936 Mức độ 3 Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu hoạt động thuỷ sản trong vùng biển Việt Nam Cục Thủy sản Thủy sản
65 1.010064 Mức độ 3 Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng Cục Trồng trọt Trồng trọt
66 1.010065 Mức độ 3 Cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng Cục Trồng trọt Trồng trọt
67 1.010066 Mức độ 3 Phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng. Cục Trồng trọt Trồng trọt
68 1.010063 Mức độ 3 Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng Cục Trồng trọt Trồng trọt
69 1.007992 Mức độ 3 Tự công bố lưu hành giống cây trồng Cục Trồng trọt Trồng trọt
70 1.010062 Mức độ 3 Đăng ký bảo hộ giống cây trồng Cục Trồng trọt Trồng trọt
71 1.002481 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở có nhu cầu chuyển đổi Giấy chứng nhận do Chi cục Thú y cấp sang Giấy chứng nhận do Cục Thú y cấp Cục Thú y Thú y
72 1.003678 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản Cục Thú y Thú y
73 1.003991 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Cục Thú y Thú y
74 1.003407 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu Cục Thú y Thú y
75 1.004881 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp thay đổi thành phần, công thức, dạng bào chế, đường dùng, liều dùng, chỉ định điều trị của thuốc thú y; thay đổi phương pháp, quy trình sản xuất mà làm thay đổi chất lượng sản phẩm; đánh giá lại chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y theo quy định) Cục Thú y Thú y