CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 129 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
76 2.001872 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin Cục Thú y Thú y
77 1.002416 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản Cục Thú y Thú y
78 1.002452 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Cục Thú y Thú y
79 1.001816 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với vùng, cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Cục Thú y Thú y
80 1.003769 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Cục Thú y Thú y
81 1.002409 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y Cục Thú y Thú y
82 1.002549 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y Cục Thú y Thú y
83 1.002571 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm Cục Thú y Thú y
84 1.002496 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu mang theo người Cục Thú y Thú y
85 2.001568 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu Cục Thú y Thú y
86 2.001544 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện Cục Thú y Thú y
87 2.001542 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập, xuất kho ngoại quan Cục Thú y Thú y
88 2.001533 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm; động vật thủy sản biểu diễn nghệ thuật Cục Thú y Thú y
89 1.003478 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam Cục Thú y Thú y
90 1.003581 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm Cục Thú y Thú y